Tijd: 19 weken geleden  Views: 861

Uit de interne gedragsregels van ons gemeentehuis: ‘’De medewerkers van de gemeente Langedijk staan iedereen respectvol te woord. De medewerkers mogen ook een respectvolle benadering van de burger verlangen…….. De burger die zich niet respectvol behandeld voelt, kan een (schriftelijk) beroep doen op de klachtenregeling en het onafhankelijke meldpunt integriteitschendingen. Informatie onder meer op de gemeentelijke website’’. Lees hoe de gemeente Langedijk hier invulling aan geeft. Ter bescherming van de privacy van personen die in dit verhaal voorkomen zijn hun namen gefingeerd.  

De gemeente Langedijk sponsort met een bedrag van € 13.000 per jaar de Millenniumgemeente Langedijk. Onder auspiciën van deze goedwillende club wereldverbeteraars werd onder de naam ‘’Rotte Kool’’ een grappig bedoelde website in het leven geroepen. Doel was op prikkelende wijze doelstellingen van Millenniumgemeente onder de aandacht te brengen. 

Helaas was de redactie (onder leiding van Cock de Vries, en voorts Mandy Tromp en website bouwer Freek Poortvliet) van de website niet met veel gevoel voor humor gezegend. Iets dat je wel vaker ziet bij wereldverbeteraars. Met enige regelmaat jagen zij burgers en middenstanders met hun flauwe berichten in de gordijnen. Zo ook op 3 juli 2017 toen de verkiezing van de 13 lelijkste panden van Langedijk werd gelanceerd. Op de eerste plaats stond pontificaal het pand van de familie Muurbloem. Met adres, auto met herkenbaar kenteken en wat flauwe opmerkingen. 

De Muurbloempjes konden dit niet waarderen en vroegen twee keer hun ‘’eervolle’’ vermelding van de site te verwijderen. Er werd niet op gereageerd. Aangezien de Millenniumgemeente Langedijk juridisch gezien niet bestaat en de gemeente haar huisvest en financiert dienden de Muurbloempjes 19 jan. 2018 een klacht in bij de gemeente Langedijk. In een door ambtenaar Woef geschreven brief reageerde het college op 14 februari. De klacht wordt niet ontvankelijk verklaard. ‘’De gemeente heeft niets met de Millenniumgemeente te maken’’. 

De Muurbloempjes reageerden op 6 maart met nieuwe argumenten waaruit klip en klaar bleek dat juridisch gezien gemeente en Millenniumgemeente wel degelijk één zijn. Deze argumenten werden aangereikt door het toenmalige raadslid en huidige wethouder O. Verdreijven, jurist bestuursrecht. De brief werd op 6 maart om 14.30 uur op het gemeentehuis afgegeven. Weer mocht Woef zich uitleven: al de volgende dag lag de reactie van de gemeente in de brievenbus. Binnen 24 uur. ‘’Ga maar naar de Nationale Ombudsman’’ blafte Woef!

Dat deden de Muurbloempjes. Op 20 augustus antwoordde de Nationale Ombudsman. De gemeente kreeg gevoelige tikken op de vingers. Op alle fronten werd de gemeente verweten onjuist gehandeld te hebben. Op 28 augustus vroegen de Muurbloempjes burgemeester Madame beleefd om er even over te mogen komen praten. Dat mocht: even een kwartiertje. Telefonisch. Dat aanbod hebben ze afgewezen. Wel kwam het tot een telefoontje om een later gesprek even voor te bespreken. Dat telefoontje leidde opnieuw tot een klacht vanwege de intimiderende aanpak door de burgemeester. Van een gesprek over excuses en verbeteringen komt het niet. Madame wenst niet over het verleden te praten.   

Op 26 september belde wethouder en locoburgemeester O. Verdreijven. De nieuwe klacht wordt niet in behandeling genomen omdat je geen klachten kunt ‘’stapelen’’. Wat met dat stapelen precies bedoeld wordt is niet duidelijk. De beloofde schriftelijke bevestiging van het gesprek is nog niet ontvangen. Beloofd wordt ook de reeds in maart door wethouder Sloophuizen toegezegde maatregelen nu met spoed vast te stellen en in te voeren. Een eventueel gesprek met de Muurbloempjes kan daarna, tegen Sint Juttemis. 

Daarmee steekt de gemeente een levensgrote lont in het kruitvat en levert er een doos gratis lucifers bij. Het is hier in Langedijk altijd hetzelfde. Niks liever dan matten. Vraag het de bewoners van de Boomgaard, camping de Oude Boomgaard, het Broekerplein, de Bomenwijk, vraag het tal van bewoners die zich afgezeken voelen door woefjes, beertjes en boertjes en wat er nog meer huist in ons gemeentehuis. Vraag het de Muurbloempjes. Zij kunnen sappig  vertellen over hoe de gemeente iedere kans te baat neemt een gesprek te ontwijken en een rancuneuze juridisch medewerker het klusje te laten klaren. Zodat je zeker weet dat het matten wordt. 3 Dagen kermis is hier niet genoeg.    

Twee gemeenteraadsleden, van GroenLinks en de ChristenUnie, trokken zich het lot van de Muurbloempjes aan. Zij vroegen belet bij burgemeester Madame en stelden het punt aan de orde. Hoofdreden van de gemeentelijke boosheid op de Muurbloempjes is, aldus Madame, de scherpe stijl van schrijven van meneer Muurbloem. Veel verder kwam zij niet. Vorm gaat hier in Langedijk boven inhoud. Sterker nog, er is vaak niet eens sprake van inhoud. Dat begon al bij onze vroegere burgemeester Cornelisse. Reeds in 2013 beklaagde hij zich over de toon van de berichten. En ondertussen maar door liegen over de gemeentelijke financiën. Madame past mooi in deze traditie. In een interview met het Langedijker Nieuwsblad van 17 april 2018 kirde Madame nog opgetogen ''En dan die directheid van de mensen: héérlijk!". Wij zullen het nog één keer heel direct zeggen, Madame: practise what you preach! 

Naar aanleiding van de afwijzing door de gemeente schreven de Muurbloempjes op 22 oktober een brief aan het college. Zij wijzen het college op een viertal schendingen van de zgn. ''algemene beginselen van behoorlijk bestuur''. Zo werd de klacht van 21 september mevrouw en meneer Muurbloem ondertekend. Maar het antwoord van de gemeente is alleen aan meneer Muurbloem gericht. De brief van de gemeente voldoet daarmee niet aan het zorgvuldigheidsbeginsel (3:2 Awb). En hoewel de klachten van 19 januari en 21 september over totaal verschillende zaken gaan gooit de gemeente alles op een hoop en deelt zonder nadere uitleg mee de klacht niet te zullen behandelen. Hiermee schendt de gemeente het motiveringsbeginsel (3:46 Awb).  De Muurbloempjes hebben de gemeente uitgenodigd bij hen thuis onder een kopje thee of een een glaasje wijn de zaak nog eens te bespreken. De gemeente reageert daar niet op. Zij zijn verbaasd dat de uitgestoken hand niet wordt aanvaard. Zo lang dit niet gebeurt handelt de gemeente in strijd met het fair-play beginsel (2:4 Awb). En het feit dat de gemeente op grond van de vorm niet met de Muurbloempjes wenst te praten maakt dat de gemeente zich ook schuldig maakt aan machtsmisbruik (3:3 Awb). 

Het vriendelijke verzoek van de Muurbloempjes om een gesprek, verwoord in hun brief van 22 oktober, is nooit gehonoreerd. Sterker nog, er is in het geheel niet op gereageerd. Waarmee maar weer eens aangetoond is dat de gemeente Langedijk iedere vorm van fatsoen ontbeert. De Muurbloempjes hebben nu een klacht gemeld bij de Nationale ombudsman. Daar verwijst de gemeente ook altijd naar als zij een burger met een kluitje de eeuwige rietvelden in stuurt.Dat doet de gemeente met een rustig geweten: zij kan elke kritiek van de Nationale ombudsman naast zich neerleggen. Je bent dus als ontevreden burger volstrekt overgeleverd aan de willekeur van de overheid. Een klacht kan de gemeente naast zich neerleggen met het argument dat je al eerder een klacht over hetzelfde onderwerp hebt ingediend. Dat heet ''stapelen''. Ook al is dit argument compleet verzonnen, de gemeente houdt er halsstarrig aan vast en verwijst je door naar de Nationale ombudsman. Mocht die kritiek hebben op de gemeente dan hoeft die zich er niets van aan te trekken. We hebben het hier dus over een wassen neus.  

Update 18 december 2018
Op 17 december waren de 8 weken die de gemeente zich toebedeelt om een ingekomen brief te beantwoorden verlopen. Omdat de Muurbloempjes het gedrag van de gemeente, en vooral dat van burgemeester Madame, als zeer denigrerend ervaren hebben zij de gemeente diezelfde dag een zgn. formulier van in gebrekestelling toegestuurd. De gemeente heeft nu nog twee weken om de brief van 22 oktober fatsoenlijk te beantwoorden. Als de gemeente ook dat nalaat zullen zij de Muurbloempjes een dwangsom moeten betalen. Deze dwangsom kan oplopen tot 1260 euro. De Muurbloempjes overwegen dit bedrag te besteden aan een paginagrote advertentie in het Langedijker Nieuwsblad. 

Update 2 januari 2019
De gemeente heeft op geen enkele wijze gereageerd op de brief van 22 oktober. De Muurbloempjes hebben de gemeente nu in gebreke gesteld.  

Update 3 februari 2019

Op 23 januari jl. verscheen er een paginagrote advertentie van de Millenniumgemeente Langedijk is het lokale Langedijker Nieuwsblad. Daarin worden, in het kader van het opheffen van de communicatieafdeling Rotte Kool, de Muurbloempjes weer eens heel sarcastisch ‘’in het zonnetje’’ gezet. Het was de afdeling Rotte Kool die hun privacy medio 2017 schond door hun huis + adres + auto met kenteken pontificaal en ongevraagd op haar website te zette als het ‘’lelijkste huis van Langedijk’’. Millenniumgemeente Langedijk ontvangt jaarlijks een subsidie van 13.000 euro van de gemeente Langedijk en heeft voorts geen eigen middelen. Betalingen van de Millenniumgemeente Langedijk worden door de gemeente Langedijk verzorgd. Kosten worden geregistreerd op grootboekrekening 6204501, onderdeel van de administratie van de gemeente Langedijk. Aan communicatie (door Rotte Kool) is in 2017 4.022,51 euro besteed en door de gemeente Langedijk betaald. Millenniumgemeente Langedijk, inclusief haar communicatieafdeling, is juridisch gezien nog steeds een onderdeel van de gemeente Langedijk, ondanks het feit dat wethouder Sloophuizen de raad nu bijna een jaar geleden toezegde voorstellen voor een herziening van deze situatie te sturen. Dat is nog steeds niet gebeurd. De gemeente Langedijk is formeel dus nog steeds verantwoordelijk voor de daden van Millenniumgemeente Langedijk. 

 

De Muurbloempjes ontvingen eind januari eindelijk een reactie van de gemeente op hun brief van 22 oktober 2018. Op geen enkele wijze gaat die brief van de gemeente in op de inhoud van hun brief van 22 oktober. In de brief wordt gesteld dat zij nog steeds zullen worden uitgenodigd voor een gesprek ‘’zodra de gemeente een standpunt heeft ingenomen over het bericht van de Nationale ombudsman van 20 augustus 2018’’. Dat is nog steeds niet gebeurd, en we zijn nu toch al 5 maanden verder. Het zegt alles over de houding van deze gemeente: men trekt zich nergens iets van aan, zelfs niet van een gerespecteerd instituut als de Nationale ombudsman. 

Update 6 februari 2019

Plots was daar een telefoontje van het gemeentehuis. Met het verzoek op zeer korte termijn voor een gesprek te verschijnen op het gemeentehuis. Een gesprek met Burgemeester Madame en wethouder Otto Verdreijven. Ook ambtenaar Woef zou aanschuiven. De Muurbloempjes hebben het secretariaat laten weten dat zij nooit meer in één ruimte samen met ambtenaar Woef wensen te zitten. Voorts hebben zij gevraagd om een exacte beschrijving van het onderwerp want met deze burgemeester weet je het maar nooit. En zij hebben voorgesteld de bijeenkomst bij hen thuis te laten plaats vinden. Tenslotte hadden zij daar al een keer of 5 à 6 om gevraagd. De Muurbloempjes zijn in blijde afwachting.   

 

Ander nieuws

Reacties