Tijd: 6 jaren geleden  Views: 1228

Een veelgehoorde reactie als de politiek zo gauw geen goed antwoord weet te bedenken. We hebben er zelf voor gekozen. Op het eerste gezicht zou je zeggen: geen speld tussen te krijgen. Maar bij nadere overdenking kan er wel een hele naaidoos tussen. Wij hebben niet gekozen voor onfatsoenlijke maatregelen, maatschappelijke onrust, verspilling van ons geld en een machteloze raad. Helaas is dat nou net wat we krijgen, hier in ons mooie Langedijk.


Onfatsoenlijke maatregelen
De gemeente weet al jaren dat ze zich in een onmogelijke financiële situatie heeft gemanoeuvreerd. Onverantwoorde grondspeculaties (Breekland, Westerdel) en investeringen (de Binding) zorgden al jaren geleden dat Langedijk aan de rand van de afgrond stond. Maar ‘’dat had men niet kunnen voorzien’’ en ‘’men hoopte dat het snel zou verbeteren’’. Nadat begin 2013 de provinciale toezichthouder zich ermee begon te bemoeien werd er over maatregelen nagedacht. In de Kadernota 2013-2017, verschenen mei 2013, schetst het college de financiële kaders voor de komende jaren. Er moet bezuinigd worden. Op subsidies, zeg maar het geld dat burgers van Langedijk beschikbaar stellen aan andere burgers van Langedijk. Om belangrijke voorzieningen in het dorp mogelijk te maken. Die subsidies worden bijna gehalveerd. De politiek is er in ruim een jaar niet in geslaagd een nieuwe structuur voor het subsidiebouwwerk op te stellen. Daarom zijn eind 2013 alle subsidies in z’n geheel opgezegd. Dat was een ‘’formele maatregel’’, want het college wilde het correct spelen. Correct? Jawel, correct. Maar de werkelijkheid zou best meevallen, zo liet PvdA wethouder Westerkamp destijds aan de Peuterspeelzalen weten. Misschien werd het zelfs wel meer! Correct? Jawel, correct. Heel correct. Het CDA verzette zich tevergeefs tegen de korting. Het CDA heeft in het nieuwe college de post subsidies in de portefeuille. En voert het beleid van het vorige college netjes uit. Correct? Jawel, meer dan correct. Op 10 juni 2014 laat B&W alle subsidieontvangers weten dat de subsidie in 2015 maximaal 60% van die in 2014 zal bedragen. Hoeveel het precies wordt kan na de vaststelling van de begroting worden gezegd. Ergens in november. Correct? Nou en of, geen foutje te bekennen. B&W schrijft er heel behulpzaam bij dat de lamgeslagen subsidieontvanger ‘’maatregelen zal moeten treffen om de verlaging op te vangen. Te denken valt aan opstarten van ontslagprocedures t.a.v. personeel’’. Correct? Geloof jij in fabeltjes?Maatschappelijke onrust
Belangrijke instituten als de Openbare Bibliotheek, de Peuterspeelzalen, coördinatoren van jeugd- , ouderen- en gehandicaptenwerk De Wering en Wonen Plus Welzijn, sportverenigingen met een actief opvang- en begeleidingsbeleid worden net zo hard getroffen als bijv. de Alkmaarse Wandelvierdaagse die wij ook met € 2.500 steunen. Personeel met heel veel kennis moet vertrekken; bij de bieb, bij de Wering en Wonen Plus Welzijn. Ouderen en gehandicapten die langer zelfstandig kunnen wonen zullen hun hulp en begeleiding moeten ontberen. Sportverenigingen horen in november wel een keer hoeveel ze vanaf september aan subsidie mogen meerekenen in de contributie. Een aantal instellingen heeft bezwaar aangetekend tegen de bezuinigingen. Wij spraken een advocaat bestuursrecht die ze goede kansen toedicht. Ook wij hebben bezwaar aangetekend hoewel wij geen subsidie krijgen en dus geen partij zijn. Maar uiteindelijk zijn alle burgers van Langedijk ooit een keer de klos, dus uit dien hoofde hebben wij het college opgeroepen de maatregelen uit te stellen, eerst nieuw beleid te formuleren en dan pas te bezuinigen (zie bijlage).Verspilling van ons geld
De lokale subsidies worden vrijwel geheel gefinancierd uit de OZB. € 4,3 miljoen OZB (2013) erin, € 5,3 miljoen subsidie (begroting 2014) er uit. In de plannen van B&W gaat de subsidie in 2015 met € 2,5 miljoen omlaag, maar de OZB blijft uiteraard gelijk. Want iets anders dan besparen op subsidies weet dit dorp niet te bedenken! Onuitvoerbaar beleid wordt nog steeds naar hartenlust ontwikkeld. Van besparingen op het apparaat is niets terug te vinden. Wij hadden contact met iemand die gemeenten hier in de regio goed kent en grote ervaring in politiek-bestuurlijke zaken heeft. Hij heeft geen hoge pet op van het bestuurlijke niveau van Langedijk, maar ziet besparingen tot € 2 miljoen als zeer wel haalbaar. Mits goed gemanaged. En daar zit ‘m wellicht de kneep. Wij horen nooit iets over zaken die elders wel spelen, zoals een hele managementlaag die verdwijnt. Of het werken met zelfsturende teams, een vergaande mandaatregeling, het schrappen van overbodige regelgeving. Maar zeker zo belangrijk: bij het schrappen van banen hoort het schrappen van ambities van de kant van de raad (kerntakendiscussie). Ook daar is het wachten op elkaar. En dat terwijl advies op dit vlak ruimschoots en genereus beschikbaar is.

Machteloze raad
Uiteindelijk heeft de raad het eerste en het laatste woord, en is dus in ons democratisch bestel de baas. Dat ambtenaren en college ze keer op keer te slim af zijn (niet alleen hier) betekent wat ons betreft het failliet van het huidige bestel. Daar komen wij later graag nog eens uitgebreid op terug. De raad heeft zich een jaar lang compleet onmachtig betoond. Hij heeft zich door B&W van het kastje naar de muur laten sturen in plaats van zelf het initiatief te nemen en tegen B&W te zeggen: zo willen wij het. Wilt u dit maar even uitvoeren? In plaats daarvan is er kritiek op het college, ‘’het geduld wordt op de proef gesteld’’. Maar de raad heeft zelf de kaderstellende rol. De kadernota is bij uitstek het document van de raad en niet het product van het college. In de gemeente Hollands Kroon bijv. wordt de Kadernota dan ook niet eens in het college behandeld of vastgesteld; het is een product van de raad waarin de raad aan het college de kaders voor de begroting meegeeft. Maar de spannende vraag is natuurlijk: durft onze raad die kaders te stellen? En heeft onze raad wel de kwaliteit om dat te doen?


Ander nieuws

Reacties