Tijd: 5 jaren geleden  Views: 27

In de  raadsvergadering van 24 maart kondigde wethouder Nieuwenhuizen aan dat het college op dringend advies van de provincie besloten heeft een bedrag van € 6,6 miljoen af te schrijven op braakliggende grond van Breekland 2. Daarmee geeft het college eindelijk toe dat die grond nooit verkocht gaat worden. Impliciet geeft het college daarmee ook toe dat het de raad en burgers jarenlang sprookjes op de mouw gespeld heeft. 

Met deze afwaardering van € 6,6 miljoen en een bijkomende reservering van een klein miljoen voor een plas bij Vroonermeer Noord zijn de reserves van Langedijk nu schoon op. Wettelijk gezien heeft een gemeente de verplichting een zgn. "weerstandsvermogen" aan te houden. Een potje voor tegenvallers zeg maar. Dit bestaat uit ruwweg het Eigen Vermogen (EV) + onbenutte ruimte in de OZB. Volgens de begroting 2015 bedraagt het EV begin 2015 € 6,7 miljoen. Door die bodem zakken we dus heen. In dat geval kan een gemeente de onbenutte ruimte in de OZB te gelde maken. Die ruimte bedraagt in het geval van Langedijk 59% van het huidige tarief. Of dat gebeurt? Een deskundige legt dat als volgt uit: "Als een gemeente een negatieve algemene reserve krijgt, zal zij deze binnen de termijn van de meerjarenraming weer moeten aanvullen. Als de oorzaak zit in grondexploitaties kan die termijn in overleg met de toezichthouder eventueel worden verlengd. Een en ander zal moeten gebeuren binnen het geheel van een sluitende (meerjaren)begroting. Of daartoe een OZB verhoging nodig is, is afhankelijk van het samenstel der maatregelen."

In de vergadering van 24 maart vroeg Wim Nugteren (CU) of dit nu betekende dat Langedijk failliet is. Wethouder Nieuwenhuizen antwoordde hierop dat dat niet het geval was. Technisch gesproken, en dat doet hij graag, heeft hij gelijk. Gemeenten gaan niet failliet. Maar het zou wel van fatsoen en visie getuigd hebben als hij er aan toegevoegd had wat de Langedijker burgers nu boven het hoofd hangt. Zoals een verhoging van 59% op de OZB. Of een verdere afbouw van voorzieningen. Want met de aangekondigde afwaardering zijn we er nog lang niet. Er zit nog veel meer lucht in de cijfers, en verdere tegenvallers dienen zich alweer aan. De Veiligheidsregio NHN. Broekerplein. Westerdel. Riolering.  

Wat ons altijd weer verbaast, en ook nu weer, is de gelatenheid waarmee de raad dit soort mededelingen over zich heen laat komen. Wij horen niet veel meer dan "oh" en "kunt u er een optellinkje van maken". Aan het fietspad bij de genoemde plas bij Vroonermeer Noord werd meer tijd besteed. Wij zouden noodklokken willen luiden, stormballen hijsen, de rayonhoofden zouden bij elkaar komen, er kwamen zandzakken voor de deur. Wij willen weten wat ons nog meer te wachten staat, en willen met spoed besparingsmogelijkheden + alternatieven horen. Dit en vorige colleges zijn hier kennelijk niet toe in staat. Opnieuw zeggen wij: het wordt tijd voor nieuw bloed, voor een frisse nieuwe wind. Vervang de leiding, te beginnen met de bovenleiding!     


Ander nieuws

Reacties