Tijd: 5 jaren geleden  Views: 25

De Burgerrekenkamer Langedijk is eind 2012 opgericht door een aantal verontruste burgers van de gemeente Langedijk (NH). Zij keken met zorg naar de steeds verslechterende financiële positie van hun dorp. Vanuit hun professionele achtergrond hebben zij een focus op financiën omdat zij weten dat voor de uitvoering van welk beleid dan ook altijd geld nodig is. De gemeente ontkende de problemen, verklaarde het grondbeleid ‘’vertrouwelijk’’, zei graag te willen samenwerken maar de Burgerrekenkamer ondervond in de praktijk slechts tegenwerking en intimidatie. De verdeelde raad, 21 zetels op 8 fracties, was niet in staat tegenwicht te bieden. Sinds 1 januari 2015 staat de gemeente onder preventief toezicht van de provincie Noord-Holland.


Ondanks de waarschuwingen van de Burgerrekenkamer en enkele alerte fracties in de raad gingen verspillingen gewoon door. Externe bureaus schreven dure rapporten over beleid dat vanwege de slechte financiële positie onuitvoerbaar was. Medio 2013 werd aangekondigd dat er bezuinigd moest worden op subsidies. Hieraan ging net zo veel op als aan OZB werd ontvangen. De Burgerrekenkamer drong er op aan eerst subsidiebeleid te maken (wie krijgt wat,  waarom en hoe lang?) en dan pas te snoeien. Begin 2015 was er nog steeds geen beleid en werden alle subsidies gekort met 40%.

In de jaarrekening 2013 stonden nog steeds onverkoopbare grondexploitaties tegen een veel te hoge waarde op de balans. De Burgerrekenkamer heeft de raad er vóór de goedkeuring van de jaarstukken op gewezen dat dit in strijd met het BBV was. Er is niet op gereageerd. Vast staat dat het merendeel van de raadsleden niets begrijpt van de financiële cyclus Kadernota-Begroting-Jaarrekening. Vast staat ook dat deze rapportages in Langedijk niet aansluiten en geen begrijpelijk en getrouw beeld van de werkelijkheid geven. Het vermoeden is dat dit opzettelijk gebeurt, althans, er wordt geen enkele haast gemaakt met verbeteren. Dit ondanks toezeggingen van de wethouder Financiën.

De Burgerrekenkamer spreekt primair met de raad, zijnde het hoogste gezag binnen de gemeente. Dit gebeurt in persoonlijke gesprekken, ook met de zgn. ‘’Berichten aan de raad’’ per email naar ieder raadslid individueel, en er zijn inmiddels 40 nieuwsbrieven verschenen met kopieën aan ieder raadslid. De nieuwsbrieven gaan naar ca. 400 email adressen. Voorts spreken wij zo nu en dan met het college van B&W over specifieke onderwerpen. Ook zij ontvangen de nieuwsbrieven.

De raad neemt wel veel van onze onderwerpen en vragen over, maar meestal is dit alleen de oppositie. Wordt de oppositie coalitie en de oude coalitie oppositie dan draait het helemaal om; de oppositie blijft ontvankelijk, de coalitie negeert. Op dit moment wordt de coalitie gevormd door 3 partijen, t.w. VVD, CDA en Dorpsbelang Langedijk. Zij hebben 11 van de 21 zetels en verkregen bij de raadsverkiezingen 2014 48,9% van de stemmen.

Vanaf de oprichting heeft de Burgerrekenkamer gewaarschuwd dat op de bestaande manier Langedijk onder toezicht zou komen. Het werd, ook in de pers, keihard ontkend. Maar per 1 januari 2015 staat Langedijk onder preventief toezicht van de provincie. Tot eind 2013 is er € 40 miljoen verlies geleden, de verwachting is dat dit per eind 2014 € 55 miljoen zal zijn. De jaarstukken 2014 zijn per 4 juni 2015 nog steeds niet verschenen. Langedijk heeft 27.000 inwoners. De begroting 2015 is in 2e instantie door de provincie toegelaten, niet goedgekeurd. Hij voldoet nog steeds niet aan de eisen van de provincie.

De Burgerrekenkamer is van mening dat het huidigedemocratische model in dit soort situaties volstrekt achterhaald is en verlegt zijn inspanningen successievelijk van controle naar veranderen. Wij hebben ons aangemeld bij ‘’Nederland Kantelt’’ en waren aanwezig op het Doe Open! Festival op 18 mei in Amsterdam en Democratie 1000 op 1 juni in Apeldoorn. In Apeldoorn hebben wij een tafelpresentatie mogen geven, getiteld ‘’De teloorgang van Langedijk’’.

Wij willen de Burgerrekenkamer een legitieme positie binnen het democratisch bestel geven. Dat wil zeggen, wij willen gevraagd en ongevraagd commentaar kunnen geven op zaken die betrekking hebben op de financiële cyclus. En voorts dat ons commentaar niet vrijblijvend mag zijn. Wij moeten  alle informatie kunnen opvragen die wij nodig achten. Als wij problemen en/of onregelmatigheden zien moeten wij daarover met het college en de raad kunnen spreken onder de verplichting dat de raad onze rapporten bespreekt en het college besproken maatregelen uitwerkt en uitvoert. Aan de kant van de Burgerrekenkamer bestaat de verplichting dat de actieve leden wonen in de gemeente Langedijk en een financiële/leidinggevende achtergrond hebben. Wij vragen momenteel geen contributie, ontvangen geen subsidie en vragen geen vergoeding voor de diensten die leveren en willen leveren.

Door goed gebruik te maken van de kennis en kunde van de leden van de Burgerrekenkamer wordt de inzichtelijkheid van de financiële cyclus voor het gemiddelde raadslid enorm verhoogd. Het versterkt de toezichthoudende functie van de raad. Omdat de leden binnen de gemeente wonen zien zij veel eerder en beter dan een accountant wat er fout gaat of dreigt te gaan. De Burgerrekenkamer werkt onbezoldigd dus er zullen voor de gemeente geen kosten aan verbonden zijn.  

Ander nieuws

Reacties