Tijd: 5 jaren geleden  Views: 33

Geachte leden van de raadsfractie van het Christen-Democratisch Appèl,

 

Uw deelname aan de coalitie van Dorpsbelang, VVD en CDA wordt door steeds meer van onze lezers openlijk ter discussie gesteld. Wij doen dat trouwens zelf ook. Wij hebben grote moeite met gedrag en uitlatingen van ons college. Precarioverordeningen worden vrijwel onzichtbaar voor belanghebbenden toegevoegd aan de agenda voor de raadsvergadering van 15 december. De toevoeging aan de raadsagenda is te laat en betekent de facto ook dat de bespreking van deze stukken niet allereerst in een Forum plaats vindt. Daarmee wordt het democratische beginsel van inspraak voor burgers en bedrijven gepasseerd. De wijze van publiceren van de te bespreken stukken is in strijd met uw eigen reglementen van orde. De uitspraak van VVD wethouder Jasper Nieuwenhuizen ‘’je bent een dief van je eigen portemonnee’’ is ongepast voor een college dat inwoners en de omgeving met respect zegt te bejegenen. Het is ook in strijd met letter en geest van uw coalitieakkoord ‘’Samen Verantwoordelijk’’. Als er iemand een dief van andermans portemonnee is, dan is dat de gemeente Langedijk wel. Met uw medewerking wordt straks een belastingheffing doorgedrukt waarvan u op voorhand weet dat er wettelijke maatregelen aan komen om deze te beëindigen. De heffing is niet transparant en leidt vanwege de BTW uiteindelijk tot onnodige extra belastingdruk voor de burgers. Afspraken met buurgemeenten en nutsbedrijven in Samenwerking Waterketen Noorderkwartier worden zonder opgaaf van redenen geschonden. Tal van Noord-Hollandse gemeenten kijken met argusogen naar wat hier in Langedijk gebeurt, collega-bestuurders voelen zich geschokt en voorgelogen. Het huidige gedrag van de gemeente Langedijk kan gevoeglijk als ‘’parasitair’’ worden omschreven.

 

Ook in het dossier Voorburggracht 224 doen zich ongewenste en laakbare zaken voor. Met uw instemming worden bewoners van de Boomgaard in een jarenlang lopende procedure benadeeld door een onderonsje van de gemeente met de Vomar. Terwijl de gesprekken met burgers en ondernemers nog liepen sloot de gemeente, tegen alle afspraken in, in mei 2015 een onderhandse overeenkomst met Hoorne BV, de vastgoed BV van Vomar Supermarkten. Toezeggingen aan bewoners en bedrijven worden ontkend en niet nagekomen. Geknoei met notulen laat u onbesproken passeren. Een negatief advies van de Regionale Adviescommissie Detailhandel legt u naast zich neer. Met de realisatie van de nieuwe Vomar zullen bewoners van de Boomgaard financiële schade oplopen en deze claimen. Daarmee schaadt u ook de belangen van de gemeente Langedijk. Als burgers wensen wij daaraan niet mee te betalen.

 

Zeker van het CDA verwachten wij maatschappelijk bewustzijn en fatsoen. Daar spreken wij u op aan. Uw kiezers verwachten van een partij als de uwe niet anders. Wij voeren regelmatig gesprekken met mensen uit uw geledingen. Die gesprekken bevestigen steeds weer ons idee dat we met fatsoenlijke leden van een fatsoenlijke partij te maken hebben. In de uitwerking van het huidige Langedijker beleid zien wij daar helaas niets van terug. Het wordt tijd dat u terugkeert naar de basis waarvoor u volgens ons ooit de politiek in bent gegaan: de samenleving dienen. In dit geval de Langedijker samenleving. Die wordt door deze coalitie slechts schade toegebracht. Wij roepen u dan ook op uit de huidige coalitie te stappen en Langedijk een kans op een fatsoenlijke toekomst te geven.

 

 

Met vriendelijke groeten,

De Burgerrekenkamer Langedijk

 

Bart Muurling

 

Tekst van CDA Langedijk op 16 december in reactie op onze open brief:

 

Laten wij voorop stellen dat wij de passie en de inzet waarmee de Burgerrekenkamer van Langedijk zich betrokken voelt waarderen. Zij stellen onderwerpen ter discussie, waarbij zij ons als fractie een aantal keren aan het denken hebben gezet. Soms zijn hun analyses goed onderbouwd en soms zijn het emotionele reacties. Het schieten in de emotie is voor een groep mensen als de Burgerrekenkamer niet zo schadelijk, met uitzondering als zij mensen of partijen belasteren of onrust teweeg brengen in de gemeenschap. Echter als raad kunnen wij ons niet permitteren om vanuit de emotie te besturen. Wij moeten keuzes maken die goed zijn voor onze inwoners. Waarbij maatschappelijke en sociale keuzes natuurlijk beïnvloed worden door onze waarde, gevoelens en betrokkenheid, maar waarbij puur financiële besluiten zakelijk gewogen dienen te worden. En in het geval van precario is dit een puur financieel en zakelijk verhaal. Daarom komen wij ook uit op een andere keuze dan de Burgerrekenkamer voorstelt. De stellingen die zij doen en de harde uitspraken als het uit de coalitie stappen omdat dit besluit moreel onjuist is, zien wij als emotionele uitlating en slaat de plank volledig mis. De keuze waar wij met het heffen van precario voor staan is de volgende: kiezen wij om de ultieme moraalridder te zijn of niet. Als wij kiezen voor het ultieme moraalridderschap betekent dit dat onze inwoners nog meer precario voor andere gemeenten gaan betalen (nu al tientallen euro’s per huishouden per jaar) èn dat de OZB enorm omhoog gaat. Een dubbele belasting dus. Daarbij heft op dit moment al de helft van de gemeenten in onze regio precariobelasting en wordt dit per 1-1-2016 méér dan de helft. Als we alleen al kijken naar de HAL-gemeenten dan heft Alkmaar het al en gaat Heerhugowaard het invoeren per 1-1-2016. En als het CDA moet kiezen tussen het beste kindje van de klas spelen of –binnen de morele kaders- opkomen voor de belangen van onze inwoners, dan is de keus snel gemaakt: wij gaan voor onze inwoners.

Ik wil niet op alle verwijten ingaan die in de open brief genoemd worden behalve deze: bij de begrotingsraad in november is besloten tot het invoeren van precario. Dit besluit is met een grote meerderheid van de raad genomen: dus niet alleen de coalitie. De toevoeging aan de raadsagenda van de precarioverordeningen zijn een uitvoering van het besluit dat dus in november genomen is. En de verordeningen zijn meteen op de gemeentesite geplaatst.

Het is jammer dat met de informatie die verstrekt wordt door de Burgerrekenkamer –die gedeeltelijk juist is maar niet compleet is- tot onrust zou kunnen leiden in onze gemeenschap. Natuurlijk moeten zaken transparant besproken worden, maar zaken moeten ook van alle kanten bekeken worden. Dan pas kan je een juist besluit nemen. Of we moeten met z’n allen beseffen dat de Burgerrekenkamer een betrokken groep mensen is die met passie en emotie commentaar levert op de Langedijker politiek, waarbij de sensatie boven de compleetheid staat. Zoals zij zelf zeggen: wij zijn sportverslaggevers maar dan van de Langedijker politiek. En ook sportverslaggevers moeten kleur geven aan soms saaie feiten of situaties.

Verder zijn wij van mening dat het uit de coalitie stappen een kwalijke zaak zou zijn voor onze gemeenschap. Onze wethouder Fintelman is samen met de commissie Sociaal Domein ontzettend hard en goed aan het werk om de maatschappelijke en sociale ondersteuning in Langedijk vorm te geven. Wij zijn daarin een voorbeeld voor de omgeving. De belangen van onze inwoners zouden dus dubbel geschaad worden.

Met vriendelijke groet,

Marian Schuijt

Fractievoorzitter CDA Langedijk


Geachte mevrouw Schuijt,

 

Wij kwamen in het bezit van de reactie van het CDA op onze open brief die wij u maandag jl. toestuurden. Het is te betreuren dat u ons deze reactie niet rechtstreeks heeft gestuurd. U stelt dat het schadelijk is als de Burgerrekenkamer in de emotie schiet. Twee reacties hierop: onze emoties worden louter en alleen veroorzaakt door laakbaar gedrag van namens ons aangestelde bestuurders en falend toezicht daarop van de gemeenteraad. En dat wij het zijn die de onrust veroorzaken is uit dien hoofde wel een zeer gewaagde stelling. Wij vragen ons werkelijk af of u het wel helemaal begrijpt. Bovendien maakt u een paar ernstige inhoudelijke fouten in uw reactie. Is dit het niveau waarop de fractie van het CDA opereert? 

 

Gisteravond heeft de raad een uur gedebatteerd over de agenda. Wij hebben u in het begin horen zeggen dat u de verordeningen gewoon wilde behandelen. U schrijft dat de heffing van precario een puur financieel verhaal is. Dat mag zo zijn, maar de invoering ervan is dat zeker niet. Dat gaat over procedures, redelijkheid, democratisch recht op inspraak. Die zijn tal van keren geschonden, tot pogingen daartoe in de raadsvergadering aan toe. U schrijft dat de verordeningen meteen na de begrotingsvergadering op de site zijn geplaatst. Dat is geenszins het geval geweest. Wij hebben daar met ons persbericht van 30 november ‘’Langedijker begroting 2016 op losse schroeven’’ over gerapporteerd, overigens nadat wij hierover met de griffier contact hebben gehad. Die bevestigde dat er geen verordeningen waren en dat de behandelingscyclus daarvan dus pas begin 2016 zou kunnen starten. Hetzelfde is de heer Van der Linden van PWN bericht. Pas op 8 december jl. heeft het college u via de griffier verzocht de precarioverordeningen in de vergadering van 15 december te behadelen. U stond ook op de lijst van ontvangers van de betreffende email. Hoe kunt u dan schrijven dat de verordeningen ‘’meteen op de gemeentesite zijn geplaatst’’? Gisteren bleek in de raadsvergadering dat bijv. de heer Boonstra de verordeningen zelfs nooit had weten te vinden.

 

U zegt dat Alkmaar al precario heft en Heerhugowaard dat per 1-1-2016 gaat doen. U suggereert dat dit precario op ondergrondse leidingen betreft, immers daar hebben we het over. Niet over een luifeltje of een terrasje. Beide statements zijn onjuist, en hiermee plaatst u ons dispuut in een wel heel vreemd daglicht. Noch Alkmaar noch Heerhugowaard heffen precario op ondergrondse leidingen. Heerhugowaard is dat momenteel ook helemaal niet van plan. Het lijkt er nu op dat u probeert op basis van onjuiste feiten uw gelijk, en dus ons ongelijk, te bewijzen. Dit is u buitengewoon kwalijk te nemen. Niet wij maar u veroorzaakt hiermee onrust. Bij ons, en daarmee bij de Langedijker gemeenschap. Want wij berichten hierover via de media aan alle inwoners van Langedijk.

 

U zegt op te komen voor de burgers van Langedijk, binnen de morele kaders. Helaas blijkt dat nergens uit. Wij hebben u geen enkele poging horen doen althans een discussie te voeren over de morele kant van de zaak. Als je fiets gestolen is, mag je er dan één terug stelen? Waarom neemt het CDA geen stelling in de morele kant van dit (inderdaad) financiële onderwerp? Is het in het belang van de burgers dat de gemeentelijke inkomsten allereerst met 21% BTW worden belast? Had het CDA haar coalitiepartners niet meer moeten wijzen op de noodzaak van transparant, sociaal (sterkste schouders, zwaarste lasten, OZB dus, weet u wel?) en rechtvaardig? Had u niet via uw collega CDA leden in Noord Holland gezamenlijk actie kunnen voeren om deze aso heffing van tafel te krijgen? Waarom was u niet op de ALV CDA Noord-Holland afgelopen 12 december? U had daar de hele dag met uw collega’s kunnen spreken over dit lastige probleem. Onder andere met wethouder Gido Oude Kotte van Heerhugowaard. Hij is bijzonder ontstemd over het gedrag van de Langedijker coalitie. Hij had u kunnen helpen uit de impasse met uw coalitiegenoten te komen. U was er niet. Hoe moeten wij uw ‘’opkomen voor de burgers’’ verstaan? Hoe moeten wij uw opmerking begrijpen dat wij ‘’de plank volledig misslaan’’ als u op die paar concrete zaken die u aanvoert zelf de plank volledig mist?

 

Wij hebben gisteravond aandachtig toegekeken en geluisterd. Wij hoorden u in aanvang van de vergadering zeggen dat u de verordeningen gewoon wilde behandelen. Hiermee sloeg u de plank dus bestuursrechtelijk gezien geheel en al mis. Pas aan het eind van de behandeling van agendapunt 2 gaf de coalitie toe aan het feit dat de verordeningen gewoon niet behandeld konden worden. Wij hebben dat ook steeds benadrukt. Van veel fracties, nutsbedrijven en andere gemeenten hebben wij impliciet of expliciet lof ontvangen voor onze bijdrage aan het precariodebat. Wij hebben daar dan ook weken aan gewerkt. Het is een gotspe ons meermaals te verwijten dat wij de onrust in de samenleving veroorzaken. Onrust is er, dat klopt. Grote en steeds groeiende onrust zelfs. Wij hebben inmiddels een kleine 100 instemmende reacties van burgers van Langedijk op onze open brief. Vele daarvan zijn absoluut niet vleiend voor de lokale politiek. Al luisterend naar het 2e Kamer debat over de bonnetjesaffaire hoor ik veel wat ik ook al hoorde over Langedijk: het vertrouwen in de politiek is ver te zoeken. Uw ondermaatse reactie draagt helaas niet bij aan verbetering.  

 

Tenslotte over een eventueel terugtreden uit de coalitie. Niemand zegt dat uw voortreffelijke wethouder Fintelman verloren zou moeten gaan voor het Langedijker bestuur. Er zijn heel andere combinaties denkbaar dan de huidige. Maar u schaadt de belangen van de burgers van Langedijk door onfatsoenlijk handelen van uw coalitiepartners te blijven beschermen en te blijven zitten en te doen alsof uw neus bloedt. Dat gaat hij overigens wel doen als u ons passeert in uw berichtgeving en er inhoudelijk niets van blijkt te deugen.    

 

Met vriendelijke groeten,

De Burgerrekenkamer Langedijk

 

Bart Muurling

 

Ander nieuws

Reacties