Tijd: 4 jaren geleden  Views: 32

Precarioheffing op ondergrondse leidingen 
Op 12 juli jl. schrijft ons college, bestaande uit Dorpsbelang Langedijk, VVD en CDA, een raadsmemo aan de raad. De minister heeft besloten het heffen van precario op ondergrondse leidingen te verbieden. Naar ons idee op heel goede gronden, want niet-heffende gemeenten betalen mee aan onze financiële sores. Langedijk doet er nu alles aan via de VNG de minister op andere gedachten te krijgen. Terzelfder tijd schrijft het college van Heerhugowaard een brief over hetzelfde onderwerp aan de leden van de 2e Kamer. Teneur: zorg dat deze wet wordt aangenomen. En laten heffende gemeenten (zoals Langedijk dus) spoedig stoppen met deze aso-heffing. Het college van Heerhugowaard wordt gevormd door VVD, CDA, D66 en twee lokale partijen. Wat ons nou het meeste opvalt: een stem op een (landelijke) politieke partij is volstrekt nutteloos. Je weet nooit wat je ervoor krijgt. In Langedijk en Heerhugowaard voeren VVD en CDA op hetzelfde dossier een volstrekt verschillend beleid. Je mag zelf kiezen in welke gemeente je het liefste woont. Wij hebben onze keuze gemaakt. Maar meld je in ieder geval voor de discussie over de toekomst van Langedijk op 1 september as. op http://toekomstgemeentelangedijk.surveytalent.com/survey/toekomst-langedijk-inwonersgesprekken 

Situatie SVL
Ons dossier beslaat inmiddels duizenden pagina’s. Het gedrag van de gemeente tot nu toe roept veel vragen op. Bij de zoektocht naar antwoorden worden wij bijgestaan door een deskundige, bekend met zowel het besturen van een voorschoolse opvangorganisatie als het raadslidmaatschap in een andere gemeente. Zodra er meer bekend is komen wij hierop terug. 

Vaststelling Jaarrekening 2015
De jaarrekening 2015 werd in twee raadsvergaderingen behandeld, op 21 juni en 12 juli. Met name op het punt van nieuwe bestemmingsreserves hebben wij onze bedenkingen al vroegtijdig aan de raad geuit. Zie document 1 en document 2. Op 12 juli, enkele uren vóór de raadsvergadering zou beginnen, kwam het college nog met belangrijke wijzigingen in de jaarrekening. Dat behoort tenminste 14 dagen vóór de vergadering te gebeuren. De raad werd hierover tenminste nog ingelicht, de burgers kregen er pas dagen na afloop van de vergadering over te horen. De Burgerrekenkamer heeft per email 22 juli 2016 een klacht ingediend tegen deze gang van zaken en om nietigverklaring van de besluiten van 12 juli gevraagd. Gedeputeerde Staten in Haarlem is hierover geïnformeerd. 
    

Ander nieuws

Reacties