Tijd: 4 jaren geleden  Views: 35

Met de enquêtes op haar website geeft de Burgerrekenkamer de burgers van Langedijk het woord. Op de heldere vraagstellingen kunnen éénduidige antwoorden worden gegeven, zodat ze kwantificeerbaar zijn. Dit in tegenstelling tot de praatsessies die de gemeente voor ca. 60 geïnteresseerde inwoners organiseerde en waarbij raadsleden zelf de notulen mochten verzorgen. 

Uit de tot nu toe gehouden enquêtes blijkt vooral dat de Langedijkers geen hoge pet op hebben van het democratisch gehalte van de Langedijker overheid en willen dat Langedijk zich bestuurlijk (=volledig) aansluit bij buurgemeente Heerhugowaard. De uitkomsten van de 2e enquête staan in de bijlage te zien. Vanaf vandaag staan er acht nieuwe polls op onze site, met name over de vraag of de extremen van onze gemeente, Sint Pancras en Koedijk aan de zuidkant en Oudkarspel aan de noordzijde, zich niet apart moeten kunnen uitspreken over hun toekomst. Wij vinden van wel.   

Het wordt hoog tijd dat de burger laat horen wat hij of zij wil 
In onze vorige nieuwsbrief nr. 59 memoreerden wij al dat er in 5 jaar tijd en ondanks de assistentie van 3 gerenommeerde consultancy bureaus nog geen enkel besluit over de bestuurlijke toekomst is genomen. Nog geen conclusie getrokken zelfs. Op 25 oktober stemde de bijna voltallige raad (CU en GL tegen) voor een amendement dat het college opdracht gaf nader onderzoek te doen naar de gevolgen van ‘’de varianten zelfstandigheid, ambtelijke fusie, bestuurlijke fusie ……..Het onderzoeksresultaat geeft de vergelijkbaarheid binnen de varianten weer: 

a. Bestuurskracht; 
b. Financiën; 
c. Dienstverlening; 

d. Ontwikkelingsmogelijkheden; 
e. Positie in de regio; 
f. Voorzieningenniveau; 

g. Beheer openbare ruimte; 
h. Zorginfrastructuur; 
i. Ruimtelijke kwaliteit. 

Het college schiet in de gebruikelijke antwoordstand en stelt voor opnieuw een bekend bureau opdracht te geven tot een onderzoek. De offerte van Berenschot bedraagt maar liefst € 49.200 excl. BTW. Het project duurt tot eind februari 2017. Alles wat in het voorstel beschreven staat is al eerder gebeurd door de vorige adviseurs. De oplevering loopt natuurlijk uit, het wordt zomaar eind maart of eind april. Dan gaat de raad erover delibereren. Het wordt zomerreces en voor je het weet is het eind 2017. Dan zitten we vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. En dus schuift de raad besluiten door tot na de verkiezingen. Waarna ongetwijfeld de nieuwe raad zal besluiten dat er nieuw onderzoek moet komen omdat de oude rapporten inmiddels achterhaald zijn. 

Langedijk presenteert een positief saldo van € 1 miljoen over 2016
In een persbericht laat de gemeente weten blij verrast en trots te zijn met een positief resultaat. Enerzijds is dat behaald vanwege een hogere rijksbijdrage, maar anderzijds werpen bezuinigingen en strak beleid hun vruchten af. Aldus het persbericht. Wij vragen ons af of Langedijk niet, net als veel andere gemeenten, geld heeft overgehouden op jeugd- en zorgtaken. Het CBS meldde onlangs dat gemeenten € 1,2 miljard over hadden gehouden op deze taken. Wij horen geluiden uit de samenleving dat Langedijk een soberder beleid voorstaat dan bijvoorbeeld Alkmaar en Heerhugowaard. Dat zou een verklaring kunnen zijn. We zullen daar onderzoek naar doen.
Langedijk, je zal er maar wonen!

Ander nieuws

Reacties