Tijd: 3 jaren geleden  Views: 44

Bedankt dat je een halve pagina in het Langedijker Nieuwsblad hebt gekocht om aandacht te schenken aan de Burgerrekenkamer. Het onderstreept nog maar weer eens ons belang. Bedankt ook dat je mij persoonlijk in het zonnetje zet; ik doe daar bij dezen graag wat voor terug. Bedankt dat je je geheel ongevraagd bemoeit met onze keuze voor onderwerpen en planning. Wij kunnen nog best wat onbezoldigde steun gebruiken dus na de raadsverkiezingen in 2018 ben je van harte welkom om ons team te komen versterken. Bedankt ook voor het selectief citeren uit brieven en gesprekken van de firma Deen en onze nieuwsbrieven, en het recht praten van wat krom is.

Maar vooral bedankt dat je uitgebreid laat zien dat je niets van het begrip INTEGRITEIT begrijpt. Het pand van Deen aan de Dorpsstraat in Noord-Scharwoude is eigendom van de familie Nijman. Besluiten over locaties voor supermarkten in de onmiddellijke nabijheid daarvan raken de belangen van de verhuurder, of dat nu in positieve of negatieve zin is. Daarover mee stemmen leidt automatisch tot het ontstaan van de schijn van belangenverstrengeling.    

Wij geven toe: het is een lastig begrip waar de politiek wel vaker mee worstelt. Daarom hierna wat voorbeelden en suggesties. Heel kort door de bocht kan je zeggen: integriteit begint daar waar de wet ophoudt. Het is, zeg maar, een kwestie van fatsoen. Niet alles wat mag moet je ook doen. Sommigen hebben dat van huis uit ingebakken meegekregen, anderen worstelen er mee. Daarom heeft de overheid voor overheidsdienaren toch maar een paar zaken op papier gezet. De Rijksoverheid begon daarmee in 2009 met de Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Naar aanleiding daarvan hebben talloze gemeenten een gedragscode opgesteld of aangepast. Langedijk niet; wij doen het nog met de gedragscode van 2007. Daarom wat voorbeelden van gemeenten die wèl een gedragscode hebben vastgesteld die voldoet aan wat burgers van hun bestuur mogen verwachten. 

Gedragscode gemeente Almere (2016). Raadsleden mogen niet hun stem gebruiken om persoonlijke belangen veilig te stellen; zij stemmen niet als er belangenverstrengeling dreigt, en onthouden zich ook van beïnvloeding in de besluitvorming. Zij discussiëren dus ook niet mee. 

Gedragscode gemeente Zaanstad (2014).  Een voorbeeld uit deze gedragscode. De raad moet stemmen over de uitbreiding van voetbalvelden waar een raadslid voorzitter van is. Mag hij meestemmen? Antwoord: nee. 

Handreiking integriteit van politiek ambtsdragers. Een gezamenlijke publicatie van VNG, Het Interprovinciaal Overleg, De Unie van Waterschappen,  BZK (2010). Ook een raadslid dat mee besluit over de bestemming van het buitengebied waar hij zelf een boerenbedrijf bezit, maakt zich schuldig aan belangenverstrengeling. Een ander voorbeeld is het Statenlid dat stemt over de gunning van een bouwopdracht terwijl hij familiebanden heeft met een van de meedingende aannemingsbedrijven. In zo’n geval mag het betrokken lid niet aan de stemming deelnemen; noch aan de hoofdelijke, noch aan de schriftelijke stemming. 

Recent voorbeeld uit Hoogeveen, Drenthe. Fractievoorzitter Gerard Fidom van GroenLinks is tevens bestuurslid van de Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen. Hij stemde mee met zijn fractie voor een garantstelling aan die stichting. Hij noemde dat later ‘’stom en onhandig. Mijn excuus, dat gaat niet weer gebeuren’’. Let wel, Fidom had geen eigen financieel belang en de raad nam het besluit met 20 tegen 6 aan. Burgemeester Loohuis zegt erover ‘’Ik zou het anders gedaan hebben. Op z’n minst moet hij zich buiten elke stemming hierover houden’’. Bron: RTV Drenthe. 

Dan toch nog even inhoudelijk
In jouw artikel in het Langedijker Nieuwsblad wordt gesuggereerd dat het Deen alleen ging om parkeerplaatsen bij hun vestiging op de voormalige bibliotheeklocatie. Dat haalt de fractievoorzitter van Dorpsbelang uit de brief die Deen op 7 juli 2015 naar het college stuurde. De brief spreekt inderdaad over ‘’parkeren’’ maar Deen schrijft ook ‘’Verder weten wij dat de gemeente Langedijk een herontwikkeling van het gebied voorstaat en dat onderschrijven wij. Wij gaan daarom graag met u (en de omwonenden) in gesprek over de verdere invulling’’. Nijman weet best wat daarmee bedoeld wordt maar hij gaat hier gemakshalve aan voorbij. Hij denkt dat wij geloven dat een supermarktorganisatie met liefde € 860.500 k.k. betaalt om een paar parkeerplaatsen te kunnen aanleggen. En bereid is daarvoor een perceel (kadastraal bekend Gemeente Langedijk sectie B perceel 4187 Ged.) van 3442 m² aan te kopen. Deen wil daar gewoon een grotere winkel bouwen. 

Beste Ger, als je toch weer eens een stukje wilt plaatsen, zorg dan dat je zorgvuldig en compleet bent. Als dit het te verwachten niveau is ga je het bij de Burgerrekenkamer echt niet redden. Maar we willen er natuurlijk alles aan doen je te helpen!  

Op 28 juni 2017 stuurden wij onderstaand ''bericht aan de raad''. Het zal op 12 september 2017 in Forum worden behandeld. 

Geachte raad, 

Op 15 december 2015 stemde uw raad met 12 tegen 8 stemmen vóór het voorgestelde bestemmingsplan Voorburggracht 224. Daarmee stemde de raad in met de verdere ontwikkeling van de voormalige bibliotheeklocatie door Vomar en werd een voorstel van concurrent Deen derhalve niet gehonoreerd. In onze nieuwsbrief nr. 48 van 20 januari 2016 maakten wij melding van het feit dat Deen een winkel exploiteert op Dorpsstraat 230 op slechts 400 meter van perceel Voorburggracht 224. Deen huurt pand Dorpsstraat 230 van de familie Nijman. In het bod van Deen, gedateerd 7 juli 2015, schrijft Deen ‘’Verder weten wij dat de gemeente Langedijk een herontwikkeling van het gebied voorstaat en dat onderschrijven wij. Wij gaan daarom graag met u (en de omwonenden) in gesprek over de verdere invulling’’. Het was voor de hand liggend te veronderstellen dat Deen een nieuwe winkel op Voorburggracht 224 wilde ontwikkelen en dus op termijn haar huurcontract met Nijman zou gaan opzeggen. Hiermee is de schijn van belangenverstrengeling klip en klaar aangetoond. Een voorstel van de oppositie om de Rekenkamer een onderzoek naar de gang van zaken rond de gang van zaken van dit dossier te laten doen werd door de coalitie weggestemd. 

In een gesprek met de heer Nijman eind 2016 over een heel ander onderwerp liet hij zich ontvallen dat zijn familie en hij zich buitengewoon aan onze nieuwsbrief hadden gestoord. Zij hadden zelfs gerechtelijke stappen overwogen. Wij hebben Nijman geadviseerd dat dan ook te doen. Dat is niet gebeurd maar op 3 mei 2017 verscheen een paginagroot artikel in het Langedijker Nieuwsblad onder de titel ‘’Onderzoek Burgerrekenkamer Langedijk van Bart Muurling is luchtfietserij’’. Daarin trachtte hij aan te tonen dat hij slechts het belang van de gemeente had gediend. Waarmee wat ons betreft aangetoond was aangetoond dat hij niets van het begrip ‘’integriteit’’ begreep, hetgeen wij in onze open brief van 7 mei hebben gecommuniceerd. 

Op 9 juni verzorgden wij een inleiding over de Burgerrekenkamer voor de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies Kring Noord. Wij troffen daar mr. dr. Jan R. Lunsing, bestuurslid/onderzoeker van Stichting voor Beleidsanalyse en Bestuursondersteuning (StiBaBo). Hij heeft de gemeente Westerveld (Drenthe) geadviseerd inzake een soortgelijke zaak en was bereid  ons dossier inzake Voorburggracht 224 op dit punt te bekijken. Hij stuurde ons het volgende commentaar: ‘’ Hier is het persoonlijk belang van de heer Nijman aannemelijk. Het bestuursorgaan in dezen, de raad dus, had de heer Nijman moeten waarschuwen dat meestemmen kan leiden tot vernietigen van het besluit. Het tweede punt is of het betreffende raadslid de besluitvorming heeft beïnvloed. Als de stem van de heer Nijman niet doorslaggevend was, heeft hij de besluitvorming niet beïnvloed. In dat geval zal het besluit door de bestuursrechter niet worden vernietigd.

Blijft wel staan dat zowel de raad als de heer Nijman in gebreke zijn gebleven. Het blijft de taak van de raad (en de burgemeester) om het betrokken raadslid te waarschuwen en het is betamelijk dat de heer Nijman de raadszaal zou hebben verlaten voordat de stemming zou plaatsvinden. Dat alles is dus niet gebeurd…….. Je kunt op grond van die uitspraak in ieder geval stellen dat de heer Nijman en de raad onbehoorlijk hebben gehandeld.’’ Voorts verwijst mr. dr. Lunsing ook naar een soortgelijk geval in Winsum waarbij een raadslid meestemde in een zaak die zijn werkgever aanging; die stemming werd door de rechter ongeldig verklaard. 

Het feit dat de raad geen actie heeft ondernomen op het moment van stemming in 2015, en ook dat de raad de actie van de heer Nijman in het Langedijker Nieuwsblad op 3 mei 2017 -voor zover wij weten- niet heeft willen veroordelen geeft te denken over ethisch gehalte van de Langedijker gemeenteraad. Nog steeds baseert het ‘’Onafhankelijk Meldpunt Integriteitschendingen’’ onder uw toezicht en aansturing haar beslissingen op een gedragscode uit 2007, ondanks het feit dat er door het Meldpunt zelf wordt gewaarschuwd dat deze gedragscode op tal van punten achterhaald is. Maar wellicht ten overvloede: het aannemen van een nieuwe gedragscode is geen garantie voor ethisch verantwoord gedrag. Dat hoort van binnen te zitten.  
Wij verzoeken de gemeenteraad dit schrijven te behandelen in Forum en ons daarmee de gelegenheid te geven en actief uit te nodigen van ons inspraakrecht gebruik te maken.  


Met vriendelijke groeten, 
De Burgerrekenkamer Langedijk

Ander nieuws

Reacties