Tijd: 3 jaren geleden  Views: 43

Genieten van de dorpse geborgenheid van het Broekerplein 
Met deze mooie reclamezin prijst de gemeente Langedijk op haar site het wonen en winkelen in het nieuwe hart van Langedijk aan. ‘’Broekerplein’’, zo schrijft de gemeente, ‘’wordt voor alle Langedijkers een centrum om trots op te zijn’’. Na meer dan een jaar soebatten hebben de bewoners van het appartementencomplex aan het Broekerplein een officiële klacht bij de gemeente neergelegd en de Nationale Ombudsman ingeschakeld. Zij ervaren geluidsoverlast van vrachtwagens die ’s nachts en overdag onder hun balkonnetjes door rijden en vrezen voor hun gezondheid vanwege stank en fijnstof. 

De bewoners zijn onvoldoende geïnformeerd over de definitieve situatie
Op het moment dat de huidige bewoners besloten zich in het nieuwe appartementencomplex te vestigen liep de aanvoerroute naar het winkelcentrum nog langs de sloot vanaf het museum naar het huidige Broekerplein. Het was een tijdelijke route van Stelconplaten. Pas bij de aanleg van het nieuwe parkeerterrein daar werd de huidige route op 2,5 meter van de gevel aangelegd. 19 september 2016 dienden 14 bewoners van het appartementencomplex Broekerplein Oostzijde een melding van overlast door geluid en fijnstof in bij de gemeente. In eerste instantie laat de gemeente op 9 november 2016 weten contact gehad te hebben met de eigenaar van het winkelcentrum, de heer Van den Herik. Die heeft aangegeven de zaak onder de aandacht te brengen van de winkeliers en transporteurs. Dat noemen wij geen afschuiven meer maar afpoeieren. 

De gemeente komt toezeggingen aan de bewoners niet na
Voorts heeft de gemeente de bewoners toegezegd de zaak voor te leggen aan de Regionale Uitvoeringsdienst, de RUB NHN. Dat laatste is, zo bleek ook ons op 14 augustus 2017, nooit gebeurd. Op 14 november reageren de bewoners met wederom een buitengewoon nette, uitgebreide en goed onderbouwde brief. Bijna met de pet in de hand vragen zij opnieuw om adequate maatregelen. Op 16 februari 2017 laat het college de bewoners weten dat de situatie zal worden verbeterd op basis van de huidige situatie. De gemeente zegt toe op de nieuwe maatregelen te zullen handhaven. Daarvan komt niets terecht. Zie bijvoorbeeld een aantal opnamen die wij 22 augustus 2017 maakten. Het simpel neerzetten van dit verbodsbord ‘’verboden stil te staan’’ is geen garantie dat men zich eraan houdt. Of aan kan houden. Dat is nl. onmogelijk. 

De gemeente wordt berispt door de CdK en reageert niet op de Nationale Ombudsman
Op 17 mei schrijft CdK Johan Remkes aan de bewoners het volgende: Uit de door de gemeente en u verstrekte informatie blijkt dat het communicatietraject tussen de gemeente en de bewoners ….geen schoonheidsprijs verdient; zo wijzen de gemeente en de RUD NHN naar elkaar, is er onjuiste informatie verstrekt en is er niet tijdig én niet adequaat op ingediende klachten gereageerd. De bewoners hebben ook de Nationale Ombudsman in geschakeld. Die heeft de gemeente op 21 juli een zestal vragen gesteld en binnen 4 weken om een antwoord gevraagd. We zijn nu 7 weken verder en er is nog steeds geen antwoord. De gemeente faalt procedureel op alle fronten.    

De grote voordelen van een Warmte Terug Win systeem. 
De appartementen zijn voorzien van een zgn. WTW-systeem. Zo’n systeem zorgt ervoor dat de lucht binnenshuis lekker fris blijft. Daarvoor haalt het systeem frisse buitenlucht naar binnen, haalt de warmte uit de lucht binnen en voert die af naar buiten. De binnenkomende lucht wordt gefilterd alvorens via het systeem in de woning terecht te komen. De filters moeten tenminste 1x per jaar worden vervangen.  Zo kwam de monteur van de firma Breman op 4 september de filters verwisselen. Van wat hij aantrof hiernaast een foto. Hierbij het verslag van de bewoners:  
Gisteren (maandag 4-9) kregen wij, volgens planning bezoek van een medewerker van de firma Breman, die onze WTW-installatie kwam controleren en nieuwe filters kwam plaatsen, zoals ieder jaar gebeurt. Wij vroegen aan hem of wij er niet een beter soort filters in konden plaatsen en zo ja, welke.
Meneer was heel bereidwillig en nam contact op met het hoofdkantoor van de firma Breman, om te kijken of er een geschikt vervangingsfilter beschikbaar is. Via het hoofdkantoor kreeg hij een positieve reactie en een artikel nummer van een filter dat veel meer fijnstof opvangt, doch daar hangt een ander prijskaartje aan. 

En nu komt het, het blijkt dat de appartementen aan de Oostzijde (wij dus) heel veel fijnstof binnen krijgen, wat niet gebeurt bij bijv. de Westzijde. Dit waren de woorden van de medewerker van Breman. Dit staat haaks op de bewering van de gemeente, dat het allemaal wel meevalt. Onze filters zijn dermate vervuild en ook de WTW-installatie aan de binnenzijde, dat de monteur een advies gaat uitbrengen aan WBV Langedijk om een ander type filter bij de bewoners aan de Oostzijde te plaatsen omdat het huidige type ongeschikt is om de uitstoot van uitlaatgassen op te vangen!!! 

Het mag duidelijk zijn: het voordeel van zo’n systeem is in ieder geval dat er tastbare bewijzen van de overlast op tafel komen. In dit geval de filters. Om niet afhankelijk te zijn van eventuele meetresultaten die de woningbouwvereniging of de gemeente produceren hebben wij voor de bewoners contact gelegd met een extern laboratorium dat hun filters kan analyseren. Vrijdag 8 september is daar een filter heen gestuurd. 

We zijn nu een jaar verder. En nu?
Deze zaak sleept al een jaar. De bewoners wonen al 2 jaar in een ongezonde omgeving. Milieudefensie heeft hierover afgelopen week weer een zaak gewonnen. Pas in de loop van 2016 is de nieuwe situatie gerealiseerd. Zie onder deze link de publicatie over de planning. 

De bewoners konden de nieuwe ongezonde situatie nooit voorzien. De gemeente laat ze in de kou staan. Wij roepen burgemeester Jan Hoekema op deze zaak van de falende wethouder Beers over te nemen en de bewoners te laten zien dat er daadwerkelijk een nieuwe, warme wind waait door Langedijk. En anders: de bezem erdoor!    

Ander nieuws

Reacties