Tijd: 2 jaren geleden  Views: 40

De Monuta Grafkostenmeter geeft inzicht in de kosten voor begraven per gemeente en per provincie. Daaruit blijkt dat Langedijk de op 5 na duurste gemeente van heel Nederland is. Een particulier graf kost hier € 5.617 en dat is 66% duurder dan elders in de regio. Dit bedrag dekt, volgens een ambtelijke notitie van 2014, 53% van de werkelijke kosten. Die zouden dus € 10.598 per graf bedragen. En dan nog rusten kosten voor onderhoud à € 130.000 per jaar op de post ‘’openbaar groen’’.  Dus niet op de begraafplaatsen, en dat is oneigenlijk. Belangrijker echter dan de vraag ‘’hoeveel kost het?’’ is de vraag ‘’waarom kost het zoveel?’’. De Burgerrekenkamer Langedijk onderzoekt hoe het zo ver heeft kunnen komen, en of hier sprake is van een structuur. In deze nieuwsbrief onze eerste bevindingen. 

Begin 2000 wordt een budget van € 90.000 vrijgemaakt om de toekomstige begraafcapaciteit te onderzoeken. Langedijk groeit en de begraafplaatsen raken vol, zegt het college. Zuid- en Noord-Scharwoude al in 2002/2003. Er komen voorstellen voor het aanleggen van één Nieuwe Algemene Begraafplaats (NAB). De Oostelijke Randweg wordt ‘’een mooie locatie’’ genoemd. Er wordt € 47.000 euro gevraagd voor locatie-onderzoek. Vanaf 2004 wordt de raad meerdere malen gevraagd in te stemmen met een ‘’deelkrediet’’. Opvallend is dat nergens een volledig bedrag voor de aanleg wordt genoemd. Alleen raadsleden kunnen bij de griffier alle financiële stukken inzien. Het college schrijft de raad op 25 januari 2005 dat ‘’de exploitatie een aantal jaren negatief uitkomt, echter niet op dusdanige wijze dat provinciaal toezicht gevreesd moet worden’’. De werkzaamheden zullen vóór de zomer van 2005 starten.  

In Langedijk Informeert van augustus 2006 wordt gemeld dat de oplevering van de NAB gepland staat voor juni 2007. Op 23 oktober 2007 stuurt het college een voorstel ter bespreking in de raadsvergadering van 6 november. Het voorstel is “om niet over te gaan tot uitbreiding van de huidige begraafplaatsen in Broek op Langedijk en Sint Pancras en het ruimingsbeleid vooralsnog niet te wijzigen opdat de nieuwe begraafplaats die bestemd is voor de gehele gemeente goed benut zal worden’’. Met andere woorden: we gaan een gloednieuwe, ruime, moderne begraafplaats bouwen dus we gaan elders geen extra plaatsen creëren, want dan blijft de nieuwe begraafplaats leeg. Maar het gebeurde wel. In Sint Pancras en Broek op Langedijk werden de begraafplaatsen uitgebreid, en de bezettingsgraad op de Nieuwe Algemene Begraafplaats Oostervaart is maximaal 15%. En omdat begraven hier zo duur is zal dat ook zo blijven. Men wijkt uit naar elders, of laat zich cremeren. 

Op 21 februari 2009 presenteert de Stichting Burgerbelang Langedijk (SBL) een document onder de titel ‘’Een weloverwogen begraafbeleid’’ aan de voltallige gemeenteraad van Langedijk. Opstellers zijn de bestuurders van de stichting, Rob Planken en Ger Nijman. In essentie stelt het document dat de raad door het college is misleid v.w.b. het ruimen van graven. Als er in Sint Pancras en Broek op Langedijk kleinschalig geruimd zou zijn was de NAB De Oostervaart helemaal niet nodig geweest. Ook spreekt SBL onbegrip uit over het feit dat de raad met voorstellen van het college heeft ingestemd zonder de totale exploitatieberekening te kennen. De Burgerrekenkamer is van mening dat dit soort gedrag met enige regelmaat voorkomt en dus als structureel mag worden gezien. Onze overheid ontbeert eenvoudig kwaliteit. 

In de begroting 2010 worden de tarieven van Langedijk afgezet tegen de ons omringende gemeenten. Op dat moment was Langedijk nog de goedkoopste van allemaal. Momenteel is Langedijk 1,7 x zo duur als het gemiddelde van de omringende gemeenten. Zoals gezegd, de gemeenteraad die de aanleg van deze megalomane Nieuwe Algemene Begraafplaats heeft goedgekeurd (3.690 plaatsen) buigt achteraf voor de steeds luidere wens van de inwoners tot ‘’begraven in eigen dorp’’. In opdracht van het college maakt bureau ProCensus nog eens een rapport over de situatie in Broek op Langedijk. Hierin stelt ProCensus in haar eindconclusie dat het hergebruik van graven en de uitbreiding van de begraafplaats op technische gronden niet mogelijk is. ProCensus doet daarom de volgende aanbevelingen: 

1. Niet tot hergebruik van het oude deel van de begraafplaats over te gaan én de begraafplaats niet uit te breiden op de parkeerplaats;
2. Geen nieuwe uitgifte van graven op de begraafplaats;
3. Over te gaan tot het sluiten van het oude gedeelte van de begraafplaats, dit conform onderstaande tekening 8.1;
4. Op het overige gedeelte van de begraafplaats alleen nog maar bijzettingen in de bovenste begraaflaag toe te staan.

Langedijk verkeerde vanaf 2010 feitelijk in staat van faillissement maar trekt zich van het rapport en de extra kosten niets aan. De raad dwong het college in 2013 alsnog een voorstel te doen voor uitbreiding van de begraafplaats in Broek op Langedijk. Tevens moesten de grafrechten ‘’even’’ kostendekkend gemaakt worden. Er werd op 5 november € 200.000 beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de begraafplaats in BOL. Tevens werd voorgesteld een alternatieve bestemming te zoeken voor een deel (fase 2) van de begraafplaats Oostervaart,  50% van de kapitaal- en exploitatielasten van Oostervaart te verplaatsen naar ‘’openbaar groen’’ (€ 130.000 per jaar), onderhoud terug te schroeven en om te onderzoeken hoe de lijkbezorgingsrechten in 4 jaar naar een dekkingspercentage van 80% kunnen worden gebracht. De trukendoos ging helemaal open. Op 21 juli 2014 begint Vreeker Begraafplaatsenservice, tegen alle adviezen en logica in, aan de uitbreiding van de 200 nieuwe begraafplaatsen in Broek op Langedijk.   

Met het besluit de begraafplaats in Broek op Langedijk uit te breiden draait de raad feitelijk De Oostervaart de nek om. De Oostervaart, nog geen 10 jaar geleden aangelegd voor € 6 miljoen. Meerdere colleges, waaronder het vorige, hebben geprobeerd het hele complex te verkopen. Laatstelijk nog aan Monuta die met Alkmaar in de clinch lag over de bouw van een crematorium aan de Meerweg. Langedijker volkstuinders moesten om deze reden alvast op voorhand hun tuintjes inleveren en zullen zich nu afvragen waar deze poppenkast nou helemaal voor nodig was. Net als Breekland, de Binding en gemeentehuis, Westerdel, het Broekerplein, de Oude Boomgaard, Voorburggracht 224 en veel andere hoofdpijndossiers hangt de Oostervaart als een molensteen om de nek van onze bestuurders. Maar onder aanvoering van onze nieuwe tijdelijke burgemeester zal onze gemeente het verleden met al zijn foute beslissingen graag laten rusten. Waarom zou je daaruit iets willen leren? Onze burgemeester kijkt liever naar de toekomst. Want daar lonkt de burgemeesterspost van de nieuwe fusiegemeente Langewaard, of Waard en Dijk, of Dijk en Waard. Daar heeft zij haar zinnen op gezet. 

Ander nieuws

Reacties