Tijd: Vorig jaar  Views: 33

Op  15 januari jl. vroeg raadslid Harry Waal (PvdA) zich in de Forumvergadering af of er wel gekeken was naar het draagvlak voor de plannen inzake doorvaarbaarheid onder de direct belanghebbenden, de bewoners van de Bomenbuurt. De Burgerrekenkamer Langedijk heeft deze taak op zich genomen en de afgelopen weken bewoners van de Lindenlaan, Wilgenlaan, Berkenhof, Kastanjelaan, Populierenlaan, Iepenlaan en Grenswoude een aantal vragen voorgelegd. Al deze geënquêteerden wonen direct langs het voorgenomen westelijke tracé zoals voorzien in het project ‘’herstel doorvaarbaarheid Achterburggracht – Machinesloot’’. De ongekend hoge respons van 55% geeft de grote betrokkenheid van deze bewoners, georganiseerd in de vereniging Baas in eigen Buurt, aan.  

Ruim de helft van de respondenten zegt destijds ambtenaren van de gemeente aan de deur te hebben gehad om uitleg van de plannen te geven. Ruim 60% van deze respondenten zegt dat het hen niet duidelijk is geworden welke consequenties de plannen voor hun woon- en leefsituatie zouden hebben. Volgens eveneens ruim 60% hebben de ambtenaren wel notities gemaakt maar een terugkoppeling omtrent de resultaten heeft vrijwel niemand gekregen. Slechts 2 respondenten (beiden voorstanders van de doorvaarbaarheid) zeggen dit wel gehad te hebben. 

Vrijwel alle respondenten hebben een informatieavond bezocht en 41% zegt voldoende informatie te hebben gekregen om zichzelf een mening te vormen. 80% van alle respondenten is tegen het plan de wijk doorvaarbaar te maken. Maar als de raad dan toch vóór doorvaarbaarheid zou kiezen dan geeft de meerderheid de voorkeur aan de oostelijke variant. 

Tot slot vroegen wij de bewoners of zij er vertrouwen in hadden dat de gemeente hun mening zal laten meewegen in het te nemen besluit. Hierop antwoordt drie kwart (74%) negatief. Dit is het zelfde beeld als wij al bij eerdere enquêtes vast stelden: het vertrouwen van de inwoners in de gemeente Langedijk  is buitengewoon laag en schommelt altijd rond de 20 à 25%. 

Nu de directe belanghebbenden zich zo duidelijk uitspreken tegen de voorgenomen plannen zal de raad zich goed achter de oren moeten krabben. Welk nut heeft een kostbare investering waartegen zoveel oppositie is? En nu de Broekervaart tussen Heerhugowaard en het Havenplein in Broek op Langedijk de komende zomer ook weer gaat varen, waarom wordt er niet eerst haast gemaakt met een renovatie van de toegangspoort tot het Rijk der 1000 Eilanden, het verloederde Havenplein? En wanneer start het toegezegde participatietraject met de omwonenden van dat stukje historisch Langedijk? 

Ander nieuws

Reacties